06 27 33 54 48

info@vosvoetzorg.nl

Ma, wo & vr: 08:30 - 16:30 uur

Algemene Leveringsvoorwaarden Vos Voetzorg

Vos Voetzorg staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene leveringsvoorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.


ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Vos Voetzorg en de cliënt waarop Vos Voetzorg deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.    


ARTIKEL 2 – Verplichtingen Vos Voetzorg 

2.1. Vos Voetzorg staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst. Ze worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. 

2.2. Vos Voetzorg licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Vos Voetzorg vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 

2.3. Vos Voetzorg werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode. 

2.4. Vos Voetzorg zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. 


ARTIKEL 3 – Verplichtingen van de cliënt 

3.1. De cliënt dient Vos Voetzorg voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 

3.2. De cliënt heeft de plicht alle door Vos Voetzorg gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. 


ARTIKEL 4 – Afspraken

4.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Vos Voetzorg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Vos Voetzorg daarvoor de kosten aan de cliënt berekenen.

4.2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, kan Vos Voetzorg bij een drukke agenda besluiten een nieuwe afspraak met cliënt te maken.

4.3. Vos Voetzorg zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er verwacht van familie, of kennissen dat zij bij ziekte of overlijden Vos Voetzorg op de hoogte stellen.

4.4. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte. Client dient de gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt, dan is Vos Voetzorg gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken. In dat geval wordt het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening gebracht. Indien de cliënt niet thuis is, of er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip kan de behandeling niet plaats vinden. Dan worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen de wettelijk gestelde termijn dient te voldoen.


ARTIKEL 5 – Betaling

5.1 Vos Voetzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en/of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.

5.2 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten bij voorkeur per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 7 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

5.3 De cliënt dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij de eigen zorgverzekering tenzij anders overeengekomen.


ARTIKEL 6 – Klachten 

6.1. Tekortkomingen dienen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Vos Voetzorg in te dienen. 

6.2. Vos Voetzorg zal klachten afdoende onderzoeken. Vos Voetzorg zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 

6.3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.


ARTIKEL 7 – Contra Indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, uw pedicure en andere clienten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

  1. Besmettelijke (huid-) ziekten
  2. Ontstekingen
  3. Griep of ernstige verkoudheid
  4. Koorts
  5. Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

Deze lijst is niet uitputtelijk, de medisch pedicure heeft ten allen tijden het recht om een behandeling te weigeren indien daar een goede reden voor is.


ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Vos Voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.  

8.2 Vos Voetzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


ARTIKEL 9 – Garantie

Vos Voetzorg geeft de cliënt tot 14 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt de adviezen van  omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

– De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Vos Voetzorg zelf.