06 27 33 54 48

info@vosvoetzorg.nl

Ma, wo & vr: 08:30 - 16:30 uur

Privacyverklaring Vos Voetzorg

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2022.

Vos Voetzorg mag privacygegevens niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is er ter bescherming van personen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens beperkt. Op grond hiervan gaat Vos Voetzorg zeer serieus met uw gegevens om.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Vos Voetzorg
Adres Emile Hullebroeckstraat 60, 3543 BZ Utrecht
KvK: 30250949

Website: www.vosvoetzorg.nl
Email: info@vosvoetzorg.nl

Contactpersoon: mw. E.M.A. Vos

Telefoonnummer: 06-2735448

Persoonsgegevens

Vos Voetzorg verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Vos Voetzorg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, postcode)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Inhoud van communicatie
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vos Voetzorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Relevante informatie over uw gezondheid
 • Informatie over de behandeling
 • Gegevens huisarts of andere behandelaar
 • Medicijngebruik

Soms is het handig om foto’s te maken van (de huid en/of nagels) van uw voeten. 
Daarover zal altijd eerst toestemming aan u als klant worden gevraagd. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd softwaresysteem en zijn alleen bestemd voor Vos Voetzorg. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen wij vooraf expliciet aan u vragen om de foto’s met andere pedicures, podotherapeuten, huisartsen of andere relevante disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. 

Grondslag van de verwerking

Vos Voetzorg verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoering geven aan een passende pedicurebehandeling
 • Communicatie over de behandeling(en), zowel met u als met andere medische professionals
 • Het eventueel versturen van een afspraak herinnering via mail/app/sms
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar
 • Om de dienstverlening te optimaliseren en verder te ontwikkelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen. 

Door de gegevens te verstrekken is er toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Vos Voetzorg persoonsgegevens uitwisselen. Vos Voetzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Vos Voetzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Vos Voetzorg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Vos Voetzorg  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vos Voetzorg passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Vos Voetzorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U heeft het recht om Vos Voetzorg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Vos Voetzorg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Vos Voetzorg
Contactpersoon: mw. E.M.A. Vos
Telefoonnummer: 06-27335448
E-mail: : info@vosvoetzorg.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vos Voetzorg laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 september 2022

Wijzigingen privacyverklaring

Vos Voetzorg kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.